Förvaltningsorganisation

I det följande beskrivs föreningens förvaltningsorganisation och dess olika aktörer.

Systemägare

Föreningen som ägare av det passiva nätet agerar genom sin styrelse, vilken har det övergripande ansvaret för systemet. Detta omfattar att;

 • ansvara för att lagar, förordningar, interna regelverk och avtal följs;
 • ansvara för att systemet uppfyller fastställda krav utifrån ekonomiska ramar;
 • besluta om förändringar, t ex utbyggnad och tillkommande användare, samt utveckling av systemet;
 • besluta om avtal och ekonomi i samband med ovanstående;
 • besluta om systemets förvaltningsplan;
 • besluta om mål och krav för drift och underhåll av det lokala bredbandsnätet;
 • teckna drifts- och underhållsavtal (inkl. servicenivåer, SLA);
 • ansvara for ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Systemansvarig

Föreningens styrelseordförande är ansvarig för den löpande användningen om ingen annan utsetts av styrelsen. Systemansvarig ska i samverkan med övriga aktörer i förvaltningsorganisationen ansvara för att;

 • verkställa beslut som systemägaren fattar;
 • ta fram en förvaltningsplan för systemet;
 • det lokala nätets dokumentation är aktuell;
 • informera användarna om systemet, dess användning och planerade förändringar;
 • göra löpande uppföljningar med drifts- och underhållsorganisationen;
 • sammanställa felrapporter till systemägaren;
 • inhämta och dokumentera förslag till förändring och utveckling av systemet och vidarebefordra sådana till systemägaren;
 • följa upp säkerheten och införande av säkerhetshöjande åtgärder;
 • genomföra beslutade förändringar och utveckling.

Kontakt: Fredrik Ohlsson, ordförande. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0739-422 976 

Drifts- och underhållsansvarig

Ansvarig är OKTV enligt slutet avtal. Detta omfattar bl a att;

 • se till att rutiner, planer, instruktioner mm finns, så att systemägarens krav på driftssäkerhet uppfylls;
 • felrapportera till systemansvarig;
 • avhjälpa normala tekniska fel;
 • bidra till uppdatering av dokumentation;
 • ge teknisk rådgivning;
 • ge användarsupport.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0454-98050   https://oktv.se/